مهاجرت تحصیلی به ایتالیابرای مهاجرت به کمک نیاز داری؟
مهاجرت به ایتالیا
شهر ناپل ایتالیا
دانشگاه فدریکو دوم ناپلدانشگاه فدریکو دوم ناپل
ناپل, ایتالیا
دانشگاه فدریکو دوم ناپل
University of Naples Federico IIکارشناسی ارشد, کارشناسی ارشد پیوسته
رتبه 335 بین المللی
رتبه 7 ایتالیا
اپلیکیشن فی
رایگان
شهریه سال
156 یورو
26تعداد دپارتمان
19تعداد رشته
کارشناسی ارشد, کارشناسی ارشد پیوسته

حداقل معدل مجاز:

-

حداکثر گپ مجاز:

بدون محدودیت

حداقل سطح زبان:

B2

آزمون سنجش:

-

ناپلایتالیامیانگین هزینه زندگی ماهیانه 700 یورو

حداقل معدل مجاز:

-

حداکثر گپ مجاز:

بدون محدودیت

حداقل سطح زبان:

B2

آزمون سنجش:

-

می خوای بدونی برای این دانشگاه واجد شرایط هستی یا نه؟

به راهنمایی بیشتری نیاز داری؟

مشاوره بگیر
hero slider
مشاوره با مشاوران با تجربه تحصیل مشابه

به کمک نیاز داری؟

از خدمات ساناگیتی استفاده کن