مهاجرت تحصیلی به ایتالیابرای مهاجرت به کمک نیاز داری؟
مهاجرت به ایتالیا
شهر ترنتو ایتالیا
دانشگاه ترنتودانشگاه ترنتو
ترنتو, ایتالیا
دانشگاه ترنتو
University of Trentoکارشناسی, کارشناسی ارشد
رتبه 429 بین المللی
رتبه 11 ایتالیا
اپلیکیشن فی
15 یورو
شهریه سال
1,000 یورو
14تعداد دپارتمان
28تعداد رشته
کارشناسی, کارشناسی ارشد

حداقل معدل مجاز:

-

حداکثر گپ مجاز:

بدون محدودیت

حداقل سطح زبان:

B2

آزمون سنجش:

-

ترنتوایتالیامیانگین هزینه زندگی ماهیانه 700 یورو

حداقل معدل مجاز:

-

حداکثر گپ مجاز:

بدون محدودیت

حداقل سطح زبان:

B2

آزمون سنجش:

-

می خوای بدونی برای این دانشگاه واجد شرایط هستی یا نه؟

به راهنمایی بیشتری نیاز داری؟

مشاوره بگیر
hero slider
مشاوره با مشاوران با تجربه تحصیل مشابه

به کمک نیاز داری؟

از خدمات ساناگیتی استفاده کن